Drinking Water Purifier

เครื่องกรองน้ำดื่ม GE รุ่น GDBF-1750 + (Pre-Filter)

SKU: GDBF-1750PRODUCT FEATURES

GDBF-1750+(Pre-Filter)   เครื่องกรองน้ำชนิดติดตั้งใต้เคาน์เตอร์ 

ประสิทธิภาพในการกรองของ GDBF-1750

Health Plus – เพื่อสุขภาพและอนามัยของคุณ

-          กรองเชื้อโรค กรองซีสต์

-          กรองสารพิษ สารเคมีที่ใช้ในการเกษตร และยาฆ่าแมลง

-          กรองคลอรีน

-          กรองอนุภาคของโลหะบางชนิด เช่น ตะกั่ว ปรอท แร่ใยหิน

-          กรองสิ่งสกปรก ขนาด 0.5 ไมครอน 

TECHNICAL DATA

คุณสมบัติทางเทคนิค

-           อัตราการไหลของน้ำ

ถูกควบคุมไว้ที่ 2.27 ลิตร/นาที (0.6 แกลลอน/นาที)

-          แรงดันน้ำเข้า

1.7-8.6 บาร์ (25-100 psi) โดยมีแรงดันน้ำคงที่

-          อุณหภูมิ

4-38 องศาเซลเซียส (40-100 องศาฟาเรนไฮต์)

-          ปริมาตรการกรองน้ำ

2,835 ลิตร (750 แกลลอน) 

 

ขนาดของเครื่องกรองน้ำ

50 ซม. x 13 ซม. x 40.6 ซม.

PRODUCT REVIEW