Chimny Hood

เครื่องดูดควันกระโจมทรงกล่องระบบสัมผัส MEX รุ่น K637BFX90

SKU: K637BFX90PRODUCT FEATURES

 

คุณสมบัติ

 • เครื่องดูดควันกระโจมทรงกล่องระบบสัมผัส ขนาด 90 ซม.
 • สเตนเลส สตีลเนื้อดี.
 • ฟิลเตอร์กรองและกักเก็บน้้ามันสเตนเลส สตีลพร้อมรางเก็บน้้ามัน.
 • มอเตอร์อัลลอยด์ขนาดใหญ่ 380 วัตต์.
 • ก้าลังดูดอากาศรวมสูงสุด 1,188 ลบ.ม/ซม.
 • ก้าลังดูดอากาศสุทธิสูงสุด 950 ลบ.ม/ซม.
 • ปรับระดับความแรงได้ 3 ระดับพร้อมระดับความแรงสูงสุด 1 ระดับ.
 • มีระบบตั้งเวลาปิดเครื่องล่วงหน้า 7 นาที
 • แผงควบคุมจะแสดงสัญลักษณ์เมื่อสัมผัสวงกลมบนแผงควบคุม ประมาณ 2 วินาที
 • มีไฟส่องสว่างแบบ LED 2 ดวง (2 x 3 วัตต์)
 • สามารถปรับมุมของแสงส่องสว่างได้
 • ใช้ได้กับการดูดอากาศภายนอกอาคาร.
 • มีคาร์บอนฟิลเตอร์กรองกลิ่นส้าหรับระบบหมุนเวียน.

TECHNICAL DATA

ข้อมูลทางเทคนิค

 • ขนาด : กว้าง x ลึก x สูง : 898 x 500 x 550-1010 มม.
 • ตัวเครื่องหนา 8.0 เซนติเมตร.
 • ใช้ท่อน้าอากาศขนาด ∅ 150 มม.
 • อัตราการกินไฟสูงสุด : 386 วัตต์, 220 โวลท์,50 เฮิรต์.

PRODUCT REVIEW